Положення про Департамент освіти Вінницької міської ради

(нова редакція)

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Департамент освіти Вінницької міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічні навчальні заклади», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

Розділ 2. Мета Департаменту.

2.1. Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Розділ 3. Основні завдання Департаменту.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики міської ради в галузі освіти на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.2. Забезпечує якість освіти в закладах дошкільної, позашкільної початкової, базової та повної загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, що розташовані на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.3. Планує та забезпечує розвиток мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб членів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.4. Забезпечує доступні та рівні умови для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти.

3.1.5. Забезпечує комплектування закладів освіти керівними кадрами. Сприяє вдосконаленню професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.1.6. Забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

3.1.7. Виконує функції головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади по галузі освіти.

3.1.8. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру.

3.1.9. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, за встановленим графіком.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Розділ 4.Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. Забезпечує виконання заходів державних і регіональних освітніх програм.

4.1.2. Забезпечує планування і координацію міждисциплінарної взаємодії при реалізації заходів програми «Вінниця – місто дружнє до дітей» з метою врахування потреб дітей при плануванні міської політики в усіх сферах.

4.1.3. Аналізує стан освіти в Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді, розробляє міську програму розвитку освіти та забезпечує виконання заходів програми.

4.1.4. Розробляє плани діяльності Департаменту на плановий та наступні роки.

4.1.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.

4.1.6. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.1.7. Здійснює управління діяльністю закладів освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в межах повноважень, наданих чинним законодавством та рішеннями Вінницької міської ради.

4.1.8. Формує міський освітній простір, вносить пропозиції щодо доповнення навчальних планів курсами для забезпечення розвитку місцевого патріотизму і підвищення конкурентоспроможності випускників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.9. Аналізує здійснення закладами освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади освітнього процесу та освітньої діяльності.

4.1.10. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та вносить пропозиції на розгляд міської ради щодо заснування комунальних закладів освіти, їх реорганізації і ліквідації.

4.1.11. Створює у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності.

4.1.12. Погоджує проекти реконструкції, будівництва закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.1.13. Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти територій обслуговування.

4.1.14. Веде облік дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4.1.15. Забезпечує виконання законодавчих вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та учнями Вінницької міської об’єднаної територіальної громади повної загальної середньої освіти.

4.1.16. Формує проект мережі, готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради щодо затвердження мережі класів (груп) комунальних закладів освіти.

4.1.17. Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

4.1.18. Вивчає потребу та формує спеціальні та інклюзивні класи (групи) для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

4.1.19. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти.

4.1.20. Організовує безоплатне медичне обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

4.1.21. Сприяє організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти.

4.1.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

4.1.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.1.24. Узагальнює матеріали соціальних паспортів закладів освіти та формує відповідну статистичну звітність.

4.1.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

4.1.26. Проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів (вихованців) закладів освіти.

4.1.27. Забезпечує участь дітей у міжнародних чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, салонах, змаганнях, у міжнародних літніх школах і таборах та інших заходах.

4.1.28. Комплектує керівними кадрами заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та заклади професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.29. Організовує проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів комунальних закладів загальної середньої освіти та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.30. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту, охорони життя, здоров’я педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).

4.1.31. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.1.32. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти та інституту соціальних педагогів.

4.1.33. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.1.34. Формує замовлення на видання підручників, навчально- методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

4.1.35. Сприяє впровадженню інформаційних технологій в освітній процес та життєдіяльність закладів освіти.

4.1.36. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням та інвентарем.

4.1.37. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.1.38. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у

проведенні відповідної роботи.

4.1.39. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

4.1.40. Складає проект кошторису та бюджетного запиту по галузі «Освіта» при формуванні проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на наступний рік.

4.1.41. Доводить лімітними довідками розподіл зведених бюджетних асигнувань по галузі «Освіта» до розпорядників нижчого рівня.

4.1.42. Затверджує кошториси закладів та установ освіти (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів).

4.1.43. Розробляє проекти порядків використання коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за бюджетними програмами.

4.1.44. Розробляє паспорти бюджетних програм по галузі «Освіта».

4.1.45. Складає звіти про виконання паспортів бюджетних програм по галузі «Освіта».

4.1.46. Здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм по галузі.

4.1.47. Здійснює управління бюджетними коштами, що виділені на утримання галузі «Освіта», забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання.

4.1.48. Координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

4.1.49. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

4.1.50. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку підвідомчими закладами.

4.1.51. Складає консолідовану фінансову і бюджетну звітність по галузі

«Освіта».

4.1.52. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту.

4.1.53. Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

4.1.54. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4.1.55. Оприлюднює публічну інформацію відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

Розділ 5. Система взаємодії.

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

Розділ 6. Права Департаменту.

6.1. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

6.1.6. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

6.1.7. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

6.1.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами.

Розділ 7. Структура Департаменту.

7.1. До складу Департаменту входять відділи, які очолюють начальники відділів.

7.1.1. Департамент має право створювати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, в порядку передбаченому чинним законодавством.

7.2. Положення про відділи Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів та інші працівники Департаменту – посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

Розділ 8. Керівництво Департаментом.

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

8.2.5. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

8.2.6. Затверджує положення про відділи та відокремлені структурні підрозділи Департаменту, а також посадові інструкції працівників відділів та відокремлених структурних підрозділів Департаменту.

8.2.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Департаменту, які не відносяться до посадових осіб місцевого самоврядування.

8.2.8. Приймає і звільняє з посад керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства.

8.2.9. Призначає на посади директорів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, за результатами конкурсного відбору шляхом укладення строкових трудових договорів (контрактів).

8.2.10. Продовжує термін дії строкових трудових договорів (контрактів) або переукладає їх на новий термін із директорами закладів професійно- технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до чинного законодавства.

8.2.11. Розриває строкові трудові договори (контракти) із директорами закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, з підстав та у порядку, визначених законодавством.

8.2.12. Заохочує, преміює та притягує до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.

8.2.13. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1. Організовує виконання доручень директора Департаменту.

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту.

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.4.4. Один з заступників директора Департаменту відповідно до посадової інструкції візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.5. Обов’язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.8. Посадові особи Департаменту зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

8.9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.10. Посадові особи Департаменту зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та брати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

8.11. При Департаменті може створюватися Колегія. Склад Колегії затверджується міським головою за поданням директора Департаменту. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Департаменту.

8.12. При Департаменті можуть створюватися громадські об’єднання (ради), комісії.

Розділ 9. Статус Департаменту.

9.1. Департамент є юридичною особою, а також є правонаступником прав і обов’язків управління освіти Вінницької міської ради.

9.2. Департамент є неприбутковою організацією та немає на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

9.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.4. Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів галузі «Освіта».

9.5. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.

9.6. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в частині грошових коштів.

9.7. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.8. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.9. Місцезнаходження Департаменту: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Мури, буд. 4.

 


Вгору