НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше про зміни 

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, в якому буде більш детально розкрито зміни, та затвердження нового Державного стандарту початкової освіти.

Саме цей Стандарт у 2017/2018 навчальному році апробовують у 100 школах по всій Україні (по два перших класи). Уже зараз ці першокласники навчаються по-новому: опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового кола вчаться висловлювати свої думки і почуття та слухати інших. 

З 2018/2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники України.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, тому МОН спільно з громадською спілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освіти EdEra вже розпочало навчання вчителів, які вчитимуть перші класи наступного року. Зараз триває підготовка тренерів з усіх областей України, які навчатимуть учителів, а також створюється онлайн-курс для підсилення очного навчання.

Основні засади реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи. Там ви знайдете інформацію про цінності реформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо), основні компетенції та візію, яким має бути випускник НУШ. Коротко про це також можна прочитати нижче.

Також для інформування про перебіг реформи та її ключові позиції було створено сайт «Нова українська школа» у партнерстві з громадською організацією «Смарт освіта».

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми, у Міністерстві освіти і науки, переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність.

Також Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.

Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

Міністерство освіти і науки пропонуватиме типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група зможуть їх доповнювати або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Половину обов’язкових годин підвищення кваліфікації вчитель зможе проходити не в Інститутах післядипломної педагогічної освіти –  а там, де обере сам. Є лише дві вимоги: за п’ять років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, і навчання має відбуватись щорічно.

Зараз Міністерство освіти і науки розробляє процедуру, за якою бюджетні кошти, що виділяються на підвищення кваліфікації вчителів, можна було спрямовувати громадським та приватним організаціям.

А щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, міністерство запровадить сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої надасть учителям 20% надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ?

НУШ – це відповідальна школа, і ми переконані, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій. Адже відповідальність та свобода йдуть рука об руку.

Тому закон “Про освіту” передбачає кадрову автономію. Тепер директор школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників.

Окрім того, керівники шкіл (як і вчителі) уже приймаються на роботу за строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів по 6 років (якщо особа призначається на цю посаду вперше, перший термін складатиме 2 роки). Після ця людина зможе обіймати інші посади в цій школі або ж брати участь у конкурсі директорів в іншій школі.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. 

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

 

Новий Державний стандарт початкової освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87.

Вступає в дію для учнів 1-х класів з 01 вересня 2018 року.

Держстандарт визначає:

 • вимоги до обовязкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти;

 • загальний обсяг навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (розроблено базовий навчальних план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання; з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини; для спеціальних закладів /класів/ загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами; для спеціальних закладів /класів/ загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини - 4 варіанти);

 • форму державної атестації (проводиться у формі контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти).

Цей Державний стандарт є основою для розроблення закладами загальної середньої освіти освітніх програм. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.

Початкова освіта має два цикли: 1-2 та 3-4 класи.

На підставі базового навчального плану може здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючі інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники.

Вимоги до обовязкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності (11):

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 • компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання впродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність.

Вимоги до обовязкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями (9):

 • мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта);

 • математична;

 • природнича;

 • технологічна;

 • інформатична;

 • соціальна і здоровязбережувальна;

 • громадянська та історична;

 • мистецька;

 • фізкультурна.

Переважають групові форми роботи та інтегрований підхід до навчання.

В рамках практичної реалізації Концепції Нової української школи у всеукраїнському експерименті (100 шкіл України – пілотний проект) з 01.09.2017 р. бере участь комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради» (два 1-х класи), в рамках регіонального експерименту визначено комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Вінницької міської ради» (два 1-х класи).

Суть проекту полягає в тому, щоб апробувати Модельну навчальну програму, яка була створена на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

З 2018-2019 н.р. вчителі матимуть змогу самостійно або об’єднавшись у професійні спільноти складати навчальні програми на основі Державного стандарту початкової освіти або Модельної навчальної програми.

Модельні навчальні програми затверджує Міністерство освіти і науки України. До їх створення залучається експертна спільнота.

Модельну навчальну програму сконструйовано на основі потижневого планування освітнього процесу.

Окреслюються теми тижня й очікувані результатів за галузями, які вчитель реалізовуватиме впродовж тижня. Більшість цих результатів має стратегічний характер, що й зумовлює їх повторюваність впродовж першого циклу навчання (1-2 класи) для формування вмінь і поглиблення знань учнів.

Очікувані результати, відповідно до яких укладається зміст навчальних програм, уточнюються на кожен тиждень навчання з урахуванням послідовності розвитку конкретних умінь та визначених тем (проблем чи проектів) тижня, на основі яких здійснюється інтеграція.

Відповідно до очікуваних результатів тижня та визначених тем учитель планує навчальну діяльність.

З метою організації та забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до вимог реформування початкової освіти 03.01 – 05.01.2018 р. розпочато навчання вчителів 1-х класів 2018/2019 н.р. щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти – триденні тренінги компетентнісного та інтегрованого підходу Нової української школи на базі НВК № 29, ЗШ № 5, ЗШ № 12.

09.01 – 11.01.2018 р. проведено другий етап навчання вчителів 1-х класів 2018/2019 н.р. щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти –триденні тренінги компетентнісного та інтегрованого підходу Нової української школи на базі ЗШ № 9, 22, НВК № 30.

В період 26.03-28.03.2018 р відбулись завершальні сесії вчителів майбутніх 1-х класів 2018/2019 н.р. по впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Концепції Нової української школи у початковій школі закладів загальної середньої освіти міста відповідно до наказу Департаменту освіти міської ради від 22.12.2017 р. № 707 «Про проведення навчання вчителів школи І ступеня по впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи»

09.01-10.01.2018 р. підготовлено та проведено навчальний тренінг з ігрових та діяльнісних методів навчання за ігровими наборами ЛЕГО від компанії LEGO Foundation для вчителів 1-х класів закладів-учасників пілотного Всеукраїнського експерименту по впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи на базі комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради».

Організовано реєстрацію на безкоштовний онлайн-курс для вчителів початкової школи міста за розпорядженням Міністерства освіти і науки України на сайті студії онлайн-освіти EdEra (https://ed-era.com/nus). Вчителі майбутніх перших класів, вчителі початкової школи міста, заступники директорів з навчально-виховної роботи по школі І ступеня, вчителі іноземної мови, музики, фізичної культури з 01.02.2018 р. пройшли онлайн-курс та склали тести за трьома модулями (всього 6 модулів).

28.02.2018 р. проведено семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи по школі І ступеня «Педагогічні реформації сьогодення в реаліях Нової української початкової школи /з практики використання техніки інтелектуальних карт mind mapping» на базі ЗЗСО № 36.

З метою якісної підготовки школи І ступеня закладів освіти міста до роботи з 01.09.2018 р. за новим Державним стандартом в період з 02.03 по 23.03.2018 р. проведено міський огляд-конкурсу «Сучасне освітнє середовище початкової школи - 2018».

За результатами І етапу та оцінювання поданих матеріалів учасників огляду-конкурсу «Сучасне освітнє середовище початкової школи – 2018» до участі в ІІ етапі конкурсу запрошено наступні комунальні заклади: НВК: ЗШ – гімназії № 2, 6, 23, 30, НВК: ЗШ – колегіум № 29, ЗЗСО № 3, 5, 8, 10, 12, 22, 25, 32, 35, 36.

ІІ етап міського огляду-конкурсу проводився в період з 12.03.2018 по 23.03.2018 та передбачав оцінку конкурсних об’єктів журі безпосередньо в закладах за даними критеріями: архітектурна доступність конкурсних об’єктів, можливість здійснення інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами; органайзер вчителя (карта-путівник робочого місця вчителя з необхідними допоміжними матеріалами); достатня кількість меблів для комфортного розміщення учнів у класі; оптимальна оглядовість простору під час роботи учнів у групі або всім класом; креативний підхід до організації особистого простору учня (наявність місця для розміщення учнівських матеріалів та особистих речей учнів – бокси, полички, шухлядки, папки, тощо); динамічні експозиції (наявність зручних демонстраційних куточків з дитячими роботами, доречність використання стін і панелей у якості тематичних наочних матеріалів); наявність відповідних освітніх «центрів» з логічно згрупованими матеріалами (зонування); зручність та безпечність освітнього середовища (динамічність); трансформаційний творчий простір (можливість класу мобільно переходити від групової до фронтальної роботи); наявність місця для ранкової зустрічі; сучасне комп’ютерне обладнання; наявність інноваційних пристроїв для навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна підлога, інтерактивні панелі); місце для читання та спокійного обговорення прочитаного; наявність «куточка усамітнення»; ігровий куточок; загальне естетичне враження.

Усі учасники ІІ етапу продемонстрували нестандартний підхід до створення освітніх середовищ школи І ступеня, створили освітній простір, який стимулює молодших школярів до розвитку творчого потенціалу, інтелектуальних пошуків, сприяє самореалізації особистості дитини.

Цікавою і сучасною є організація класних приміщень у НВК: ЗШ – гімназіях № 2, 6, 23, 30, НВК: ЗШ – колегіумі № 29, ЗЗСО № 3, 5, 8, 12, 22, 25, 32, 36.

Належним чином з урахуванням всіх інтересів та організації цікавого дозвілля і відпочинку молодших школярів оформлено рекреаційні приміщення у НВК: ЗШ – гімназії № 6, ЗЗСО № 22, 35.

Враховано всі запити дітей з особливими освітніми потребами в кабінетах інклюзивного навчання, психологічного та сенсорного розвантаження в НВК: ЗШ – гімназії № 6, ЗЗСО № 10, 8.

Повну архітектурну доступність та можливість здійснення інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами всіх конкурсних об’єктів та школи в цілому в ході огляду-конкурсу продемонстрував комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради».

Заслуговують на увагу загальний сучасний інтер’єр всіх конкурсних об’єктів НВК: ЗШ – гімназії № 6, естетика та творчість ЗЗСО № 3, 22, 25, студійна організація освітнього простору конкурсного об’єкту в ЗЗСО № 36.

Переможці міського огляду-конкурсу «Сучасне освітнє середовище початкової школи – 2018»:

Абсолютний переможець міського огляду-конкурсу «Сучасне освітні середовище початкової школи – 2018»:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради».

Номінація «Стимулювання інтелектуального пошуку молодшого школяра»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради» (к. 33, вчитель Арташ О.І.);

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької міської ради» (к. 10, вчитель Вінічек І.);

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради» (к. 117, вчитель Бабенко Ю.В.).

Номінація «Трансформаційний творчий простір»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради» (к. 116, вчитель Балан Н.М.);

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради» (к. 263, Дідур О.Д.);

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 30 ім. тараса Шевченка Вінницької міської ради» (к. 114, вчитель Тарасюк А.В.);

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 Вінницької міської ради» (к. 202, вчитель Гушевата-Зралко М.Д.);

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради» (к. 209, вчитель Голошивець В.П.).

Номінація «Самореалізація особистості»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради» (к. 24, вчитель Козіцька М.П.);

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради (к. 106, вчитель Зарічна В.А.);

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» (к. 52, вчитель Єршикова Т.М.).

Номінація «Креативний простір»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради» (к. 105, вчитель Пелипчук А.В.);

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради» (к. 20, вчитель Коваленко Я.О.);

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 23 Вінницької міської ради» (к. 114, вчитель Пшеченко Г.О.).

Номінація «Сучасний рекреаційний простір»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради» ;

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради»;

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради».

Номінація «Кабінет інклюзивного навчання, психологічного та сенсорного розвантаження»:

І місце:

 • Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради» (к. 36);

ІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради»;

ІІІ місце:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради».

Лауреати міського огляду-конкурсу «Сучасне освітнє середовище початкової школи – 2018»:

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради»;

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської ради»;

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради»;

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Вінницької міської ради»;

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»;

 • Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики № 34 Вінницької міської ради».


Вгору